ติดต่อ สมาคมนักเรียนเก่าเดินเรือพาณิชย์

 

 

 TEL:  02 380 3118

E mail: adminmmaa@gmail.com

© 2017 โดยสมาคมนักเรียนเก่าเดินเรือพาณิชย์  Proudly created by Pansak Kummalue 4E

Complied By Chai19/04/61

คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเดินเรือพาณิชย์
วาระปี 2562-2563
นายสิทธิเดช สุปัญญาพาณิชย์
นายกสมาคม
President
นายไพฑูรย์ สุวรรณวิเวก
อุปนายก คนที่ 1
Vice President 1
นายสุรชัย นิ่มนวล
อุปนายก คนที่ 2
Vice President 2
นายสุชาย ปรีดาวรรณเพ็ญ
อุปนายก คนที่ 3
Vice President 3
นายเอกสิทธิ์ เหมวงศ์
อุปนายก คนที่ 4
Vice President 4
นายจักรี รุจิขจรเดช
เลขาธิการ
Secretary General
นายพงษ์เกียรติ เที่ยงรอดราย
เหรัญญิก

Treasurer
นายสุระโยธิน วงศ์สาระ
นายทะเบียน

Registrar
นายฤทธิณรงค์ รักษ์ประศาสน์
ปฏิคม
Social Affairs
นายสรรพชัย โชติกล่อม
วิชาการและสาราณียกร
 Academic Affairs and Editor
นายเศกสิษฏ์ ประทุมศรี
ประชาสัมพันธ์
Public Relations
นายสำราญจิตร ทูลมาลา
กรรมการ

Committee Member
นายนันทศักดิ์ ประเสริฐชัย
กรรมการ
Committee Member
นายวิทยา เข็มราช
กรรมการ
Committee Member
นายราเชนทร์ ชูวงส์อินทร์
กรรมการ

Committee Member