ติดต่อ สมาคมนักเรียนเก่าเดินเรือพาณิชย์

 

 

 TEL:  02 380 3118

E mail: adminmmaa@gmail.com

© 2017 โดยสมาคมนักเรียนเก่าเดินเรือพาณิชย์  Proudly created by Pansak Kummalue 4E

Complied By Chai19/04/61

คณะทำงานฝ่ายต่างๆ

คณะทำงานฝ่ายวิชาการ
๑.  นายสรรพชัย    โชติกล่อม        ประธานคณะทำงาน
๒.  นายนันทศักดิ์    ประเสริฐชัย    รองประธานคณะทำงาน
๓.  นายบุญเลิศ    เรืองศรีบัว         คณะทำงาน
๔.  นายดุษฎี    จัทรมงคล             คณะทำงาน
๕.  นายสำราญจิตร    ทูลมาลา     คณะทำงาน
๖.  นายสุรพงษ์    พวงคำ               คณะทำงาน
๗.  นายพงษทร    คงลือชา           คณะทำงาน
๘.  นายพัฒนา    ศรีรุณ                 คณะทำงาน
๙.  นายเขตต์ภูมิ    ภาสวรวิทย์      คณะทำงาน


คณะทำงานฝ่ายนันทนาการและกีฬา
๑.  นายธวัชชัย    สุวรรณเย็น                 ประธานคณะทำงาน
๒.  นายสุระโยธิน    วงศ์สาระ                รองประธานคณะทำงาน
๓.  นายราเชนทร์    ชูวงศ์อินทร์             รองประธานคณะทำงาน
๔.  นายบัญฑูรย์    เทพบุตร                   คณะทำงาน
๕.  นายดำรงค์    สุขยอด                       คณะทำงาน
๖.  นายฤทธิณรงค์    รักษ์ประศาสน์       คณะทำงาน
๗.  นายอนิรุต    ขาวเจริญ                      คณะทำงาน


คณะทำงานกิจกรรมกอล์ฟ
๑.  นายสมชาย    วงศ์สอาดสกุล           ประธานคณะทำงาน
๒.  นายธวัชชัย    สุวรรณเย็น                 รองประธานคณะทำงาน
๓.  นายนายสุขสันต์    พรหมคำ            คณะทำงาน


คณะทำงานฝ่ายจัดหารายได้และสวัสดิการ
๑.  นายสุรชัย    นิ่มนวล                         ประธานคณะทำงาน
๒.  นายสุขวัฒน์    เลาหบุตร                  รองประธานคณะทำงาน
๓.  นายเอกสิทธิ์    เหมวงศ์                    รองประธานคณะทำงาน
๔.  นายวิทยา    เข็มราช                        คณะทำงาน
๕.  นายไมตรี    อรุณประเสริฐกุล           คณะทำงาน
๖.  นายนิรุธ    มุขพรหม                         คณะทำงาน
๗.  นายพีรธร    นาคสุข                         คณะทำงาน


คณะทำงานฝ่ายปฏิคมและประสานงานทั่วไป
๑.  นายฤทธิณรงค์    รักประศาสน์         ประธานคณะทำงาน
๒.  นายธนรุจ    โรจน์มานะวงศ์             รองประธานคณะทำงาน
๓.  นายสุทิน    โคตรทอง                      คณะทำงาน
๔.  นายภิญโญ    วันฟั่น                         คณะทำงาน


คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และบรรษัทบริบาล(CSR)
๑.  นายเศกสิษฏ์    ประทุมศรี               ประธานคณะทำงาน
๒.  นาวิศรุต    คงอุทัยกุล                     รองประธานคณะทำงาน
๓.  นายบัญชา    ฉิมตระกูล                  รองประธานคณะทำงาน
๔.  นายประกาศิต    เรืองรายวัน           คณะทำงาน


คณะทำงานฝ่ายการเงินและบัญชี
๑.  นายไพฑูรย์    สุวรรณวิเวก              ประธานคณะทำงาน
๒.  นายพงษ์เกียรติ    เที่ยงรอดราย      รองประธานคณะทำงาน
๓.  นางสาวณัฐวลัย    ชวนะพงศ์           คณะทำงาน